STANOVY A JEDNACÍ ŘÁD

Stanovy

STANOVY

Dalov pro život, zapsaný spolek

 

čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter spolku

 

1.    Název zapsaného spolku je: Dalov pro život, zapsaný spolek (dále jen spolek),

2.    Sídlem spolku je: Dalov 33, 785 01 Šternberk 1.

3.    Spolek působí na celém území České republiky. Spolek se nečlení na organizační jednotky - celý spolek je místně příslušnou organizační jednotkou.

4.    Charakter spolku:

·        Spolek vykonává aktivity v oblasti kultury, umění, zájmové umělecké činnosti, osvěty a výchovy, vzdělávací a poradenské činnosti, sportu a aktivní rekreace ve smyslu občanské společnosti a rozvoje občanské společnosti.

·        Spolek je zapsaný spolek založený podle zákona č. 89/2012 Sb., v němž se sdružují zastánci a ochránci životního prostředí a krajinného rázu, k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany krajiny, ochrany památek a kulturních hodnot.

·        Spolek se bude spoluúčastnit zpracovávání územních plánů a stavebních řízení dle zákona .

5.      Logo spolku graficky ztvárňuje poslání spolku. Jeho vyobrazení je součástí přílohy, která tvoří 

nedílnou součást těchto stanov.

 

čl. II

Cíle činnosti

 

Cíle spolku jsou

·        organizace kulturního života v obci a širším regionu

·        pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí

·        vzdělávací činnost

·        poradenství v oblasti kultury a vzdělávání

·        podpora spolkové činnosti v obci, obnovení a udržení lokálních tradic

·        ochrana přírody a krajiny, ochrana krajinného rázu, ochrana kulturní krajiny a ekologie. V oblasti ochrany přírody, krajiny a krajinného rázu spolek může vstupovat do správních řízení, jež se mohou dotýkat ochrany přírody a krajiny (viz § 70 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění).

·        ochrana životního prostředí a vod, a to také v rámci správních řízení vedených podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění.

·        ochrana veřejného zdraví, zón klidu a míst k aktivní rekreaci, turistice, cykloturistice

·        tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, včetně pěší a cyklistické

·        ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny

·        ochrana zeleně a obhospodařovaných ploch v obci a širším regionu, ochrana chráněných druhů rostlin a živočichů

·        ochrana zvěře a živočichů v oblasti obce a širšího regionu

 

čl. III

Náplň a formy činnosti

 

1.    Náplň a formy činnosti spolku jsou především :

                        a)            v oblasti kultury, vzdělávání, osvěty a sportu

                              b)           v oblasti ochrany životního prostředí

                                   

 

  ad a) Hlavní formou dosahování cílů spolku v oblasti kultury, vzdělávání, osvěty a sportu  je zejména:

·        pořádání kulturních akcí (např. koncerty, workshopy, výstavy, setkání, ochotnická představení, besídky, festivaly, udržování venkovských tradic apod.)

·        organizace vzdělávacích a osvětových programů

·        pořádání plesů, zábav a tematických odpolední k různým příležitostem

·        pořádání sportovních akcí

·        zajišťování volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie občanů obce i širšího regionu

·        setkávání občanů s občany jiných států

·        prohlubovaní občanské společnosti a vědomí souvislostí poskytováním historických, právních a kulturně-osvětových informací, také formou distribuce tištěných materiálů

·        spolupráce s jinými občanskými spolky a jinými právními subjekty, které vykonávají kulturní, osvětovou a vzdělávací činnost

 

ad b) Hlavní formou dosahování cílů spolku v oblasti ochrany životního prostředí je provozování obecně prospěšných činností, zejména:

·        praktická činnost členů, podávání podnětů, připomínek a stanovisek ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí, stavebními úřady, obecními úřady a dalšími orgány státní správy

·        kooperace s jinými spolky, která mají za svůj cíl ochranu krajiny, krajinného rázu a životního prostředí

·        poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství občanům, odborným organizacím a právnickým osobám

·        soustřeďování a poskytování informací, dokumentace a vyhodnocování okolností, důležitých pro činnost spolku, a to uvnitř spolku i vně spolku

·        organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli spolku

·        účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány

·        osvětová  a vzdělávací činnost v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí

 

2. Další formy a konkretizaci činnosti může stanovit valná hromada v souladu s čl. II.

 

čl. IV

Členství ve spolku

 

 1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let, nebo osoba právnická.
 2. Existují dva typy členství – aktivní a čestné.
 3. Aktivní členství fyzických osob vzniká na základě schválení písemné přihlášky radou spolku. Pro přijetí člena je potřeba souhlas čtyř z pěti členů rady stávajícího spolku. Aktivní členství právnických osob vzniká na základě schválení písemné přihlášky valnou hromadou spolku. Pro přijetí je potřeba souhlas dvou třetin členů spolku. Čestné členství je určeno fyzickým osobám a vzniká na základě návrhu aktivního člena spolku v okamžiku jeho schválení valnou hromadou. Pro přijetí je potřeba souhlas dvou třetin členů spolku .
 4. Členství zaniká:
  • doručením písemného oznámení člena o vystoupení radě spolku
  • rozhodnutím valné hromady o vyloučení
  • nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech
  • úmrtím člena, zánikem právnické osoby nebo zánikem spolku
  • jednáním člena v rozporu se stanovami spolku  a poškozováním dobrého jména spolku ; v takovém případě o vyloučení člena rozhodne rada
 5. Aktivní člen má právo:

·        účastnit se činnosti spolku  a jeho orgánů a být o této činnosti informován

·        předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku

·        podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku

·        účastnit se valné hromady, volit orgány spolku  a být do nich volen

 1. Aktivní člen má povinnost:

·        dodržovat tyto stanovy a řídit se jednacím řádem spolku

·        svou činností a jednáním aktivně naplňovat cíle spolku  a dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku

·        účastnit se zasedání valné hromady

·        řídit se usneseními valné hromady, revizora a jejich operativními rozhodnutími

·        ve stanovené výši a stanoveném termínu platit členské příspěvky

 1. Při porušení povinností a závažném poškozování dobrého jména spolku  postupuje výkonná rada podle jednacího řádu s těmito možnými výsledky:

·        písemné napomenutí člena spolku ; při opakovaném napomenutí bude člen vyloučen

·        vyloučení ze spolku

 1. Čestný člen má právo:

·        být na základě vlastní žádosti informován o činnosti spolku

·        být přítomen na zasedání valné hromady a ovlivňovat rozhodování aktivních členů svými připomínkami

·        přispívat na činnosti spojené s provozem spolku  a jeho akcemi finančně i materiálně dle vlastního uvážení

·        účastnit se akcí organizovaných spolkem za předpokladu vlastního hrazení nákladů s jeho účastí spojených (pokud výkonná rada nerozhodne jinak)

·        účastnit se akcí organizovaných spolkem za předpokladu vlastního hrazení nákladů s jeho účastí spojených (pokud výkonná rada nerozhodne jinak)

 1. Dokladem členství je potvrzení vydané radou spolku a signované předsedou spolku.

 

čl. V

Orgány spolku

            Orgány spolku jsou:

·       rada a předseda spolku

·       valná hromada

·       revizor spolku

 

čl. VI

Valná hromada

 

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku ; schází se nejméně jednou ročně. Skládá se ze všech aktivních členů spolku  – z fyzických osob a ze zástupců právnických osob. Každá právnická osoba deleguje do valné hromady jednoho zástupce. Členové valné hromady budou o schůzi informováni nejpozději 15 dní před konání schůze, a to prostřednictvím webových stránek.
 2. Valnou hromadu svolává rada spolku . Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku . Zasedání valné hromady se řídí jednacím řádem. Nesejde-li se usnášeníschopná valná hromada, svolá rada spolku  nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 7 dnů) náhradní valnou hromadu. Tato schůze je usnášeníschopná bez ohledu na přítomný počet členů. Valná hromada přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. 
 3. Valnou hromadu svolá rada spolku  také,  požádá-li o to písemně1/3členů spolku  a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta delší.
 4. Valná hromada:
  • schvaluje stanovy spolku  a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku ; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů spolku .
  • valná hromada volí radu spolku  a revizora
  • schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu
  • přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena
  • určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období
  • stanovuje výši členských příspěvků
 5. Zástupce právnické osoby a každá fyzická osoba má jeden hlas. Všechny hlasy členů jsou si rovné, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 

čl. VII

Rada a předseda spolku, jednání jménem spolku

 

 1. Rada spolku  je pětičlenná a jejím funkčním obdobím jsou dva roky. Ze svého středu volí předsedu spolku , pokud není zvolen i přímo členskou schůzí. Činnost rady spolku  řídí předseda spolku , jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.
 2. Rada spolku  řídí spolku  v období mezi členskými schůzemi. Schůze rady spolku  je volně přístupná členům spolku . Rada spolku :
  • na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku
  • připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov a návrh cílů další činnosti
  • rozhoduje o vyloučení člena ze spolku
  • koordinuje činnost spolku
  • pověřuje revizora kontrolou chodu a hospodaření spolku
  • hlasuje o vyloučení člena, který jedná v rozporu se stanovami spolku  a poškozuje jeho dobré jméno
  • rozhoduje o použití finančních prostředků na účtu spolku
 3. Předseda spolku  je statutárním orgánem spolku . Jménem spolku  mohou jednat také předsedou pověření členové spolku .Tyto osoby jednají jménem spolku  samostatně.
 4. Předseda spolku  dále

·        činí jménem spolku  právní úkony

·        řídí grantovou a PR činnost

·        připravuje podklady pro jednání rady

 

čl. VIII

Revizor spolku

 

               Revizor spolku :

·       kontroluje činnost spolku , především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí valné hromady; jeho funkčním obdobím jsou dva roky

·       připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy; tyto předkládá valné hromadě

·       přijímá odvolání v případě vyloučení člena a provádí přezkoumání okolností

·       kontroluje schopnost usnášení při valné hromadě

·       má právo při zjištění pochybení, která ohrožují chod spolku , svolat valnou hromadu

 

čl.IX

Jednací řád

 

 1. Spolek se vedle stanov řídí jednacím řádem obsahujícím pravidla a pokyny pro jednání všech jeho orgánů.
 2. Jednací řád schvaluje valná hromada.
 3. Návrh na změnu jednacího řádu může podat kterýkoliv aktivní člen spolku, a to nejpozději do 5 dnů před zasedáním valné hromady.
 4. Výkonná rada připraví podle jeho návrhů úpravu jednacího řádu do nejbližšího zasedání valné hromady.
 5. Jednací řád je vnitřní řád spolku, který vzniká na základě návrhu přípravného výboru jeho projednáním při první valné hromadě spolku.

 

čl. X

Zásady hospodaření

 

 1. Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit členské příspěvky, dary, dotace, účelové sbírky a granty a budou používány na činnost spolku. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli spolku (publikování, výnos z kulturních akcí a výtěžek z aktivit, které jsou v souladu s náplní a formami spolku). Jakékoliv činnosti uvedené v této větě mají charakter pouze vedlejší činnosti.
 2. Majetek, který získá spolek jako celek, je vlastnictvím spolek. Tímto majetkem mohou disponovat orgány spolku podle pravidel stanovených jednacím řádem.
 3. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s jinou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
 4. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku, a to zejména na zajištění:
  • administrativně – správní činnosti
  • služeb a prací, které jsou nutné pro činnost spolku, včetně zajištění vnitřní komunikace mezi jeho členy
  • podpoře provozu a aktivit spolku

 

 

 čl. XI

Okolnosti zániku spolku

 

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí valné hromady neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

 

 

 

Jednací řád

Jednací řád

Dalov pro život z.s.

 

Jednací řád Dalov pro život z.s. upravuje pravidla pro jednání všech složek zapsaného spolku a společně se stanovami Dalov pro život z.s. je závazným dokumentem pro všechny členy spolku. Jeho platnost musí být potvrzena hlasováním valné hromady.

 

Obsahuje následující body:

čl. 1 – Vznik členství

čl. 2 – Pokyny pro výkon funkce v radě

čl. 3 – Pokyny pro výkon funkce revizora

čl. 4 – Průběh valné hromady

čl. 5 - Pravidla pro volby do orgánů spolku

čl. 6 - Pravidla hlasování ve valné hromadě

čl. 7 – Pravidla hospodaření s majetkem spolku

čl. 8 – Odchod a odvolání z činnosti ve spolku a jeho orgánech

 

čl. 1

Vznik členství:

a)  Aktivní členství  fyzických osob schvaluje rada na základě podání přihlášky doručené na adresu spolku  a při svém rozhodování se řídí splněním následujících podmínek charakterizujících osobu žadatele:

- chce pracovat ve spolku nebo už svou prací přispívá na chod spolku

- je plnoletý, svéprávný, zodpovědný a společensky bezúhonný

- prokáže dlouhodobý zájem o činnost  související s posláním a cíli spolku

- jeho zájem se orientuje na celý spolek

Fyzická osoba se stává členem spolku prostřednictvím podpisů  minimálně 4 členů rady  na přihlášce vyjadřujících souhlas s jeho vstupem do spolku.

Valná hromada potvrdí rozhodnutí výkonné rady o přijetí nového člena – fyzické osoby – na svém nejbližším zasedání.

 

b) Právnické osoby podávají písemnou přihlášku radě,  adresovanou na sídlo spolku,  ta pověří člena spolku Dalov pro život, aby do nejbližší valné hromady osobně kontaktoval nového zájemce o členství a vyhotovil posouzení jeho přihlášky. Valná hromada pak rozhoduje o přijetí na základě podání písemné přihlášky a při svém rozhodování se řídí následujícími body:

- tato osoba je společensky bezúhonná

- tato osoba má potenciál pro to, aby se dalo předpokládat, že bude schopna spolupracovat a aktivně se podílet na činnosti spolku Dalov pro život z.s.

-má  spolehlivou  a  dostupnou kontaktní adresu

- názory této osoby korespondují s posláním a cíli spolku Dalov pro život

- informace o osobě zajímající se o členství byly nezávisle prověřeny výkonnou radou

- v projeveném zájmu o členství ve spolku Dalov pro život panuje mezi členy organizace tříčtvrtinová  shoda

- tato osoba získala doporučení ze strany stávajícího člena spolku, který také provedl nebo jiným způsobem zajistil prezentaci osoby pro valnou hromadu podle všech bodů čl.1 oddílu b)

- nejsou známy žádné jiné okolnosti, které by valné hromadě bránily v přijetí členství

 

c) Čestné členství vzniká na základě návrhu aktivního člena. Osoba doporučená pro čestné členství splňuje některý z následujících bodů:

- výrazným způsobem přispěla k posílení společenské pozice spolku

- dlouhodobě pracovala jako aktivní člen spolku

- trvale finančně, materiálně nebo pracovně podporuje chod spolku, aniž by byla jeho členem

- sympatizuje s posláním a cíli spolku a jako společensky významná nebo veřejně známá osobnost se podílí na naplňování shodných cílů

- valná hromada potvrdí přijetí čestného člena minimálně dvoutřetinovým souhlasem

čl. 2

Pokyny pro výkon funkce v radě

 

a) Rada zahajuje svou činnost první schůzkou ihned po ukončení valné hromady, na které byla zvolena. Na této schůzce si rada rozdělí své působení tak, aby pokrylo naplnění poslání a cílů spolku.                     

 

b) Rada se řídí ve svých činnostech programem, který na následující rok schválila valná hromada. Její členové se scházejí minimálně čtyřikrát do roka, z každé schůzky je pořízen zápis, který poskytuje k nahlédnutí revizorovi spolku. Rada také pravidelně minimálně čtyřikrát do roka informuje jednotlivé členy spolku o své činnosti a o všech rozhodnutích, která učinila. Rada má povinnost vycházet vstříc všem požadavkům revizora, které souvisejí s výkonem jeho funkce, v případě žádosti o poskytnutí materiálů o hospodaření spolku poskytne tyto materiály nejpozději do čtrnácti dnů.

 

c) Rada svolává valnou hromadu v intervalu minimálně jednou ročně. O konání valné hromady musí jednotlivé členy informovat nejpozději 30 pracovních dnů předem. Ve  stejné době předkládá členům spolku přehled hospodaření za uplynulý rok. Svou činnost ukončí po skončení valné hromady, na které proběhly volby do orgánů spolku předáním svých funkcí nástupcům na první schůzce nové rady (ta navazuje na valnou hromadu). Rada také poskytuje všem členům valné hromady podklady o navržených kandidátech na aktivní nebo čestné členství spolu s dalšími podklady a programem nejbližší valné hromady.

 

d) Jednotliví členové rady v průběhu své činnosti vyhledávají možné finanční zdroje, podílejí se na  přípravě projektů a žádostí o grant či dotaci.

 

e) Rada se při rozhodování a při využívání finančních prostředků rozhoduje podle schválené koncepce hospodaření na konkrétní rok a podle pravidel hospodaření Dalov pro život z.s.. Závazná rozhodnutí, která nespadají do programu vytyčeného valnou hromadou, postupuje výkonná rada nejbližší valné hromadě. Pokud hrozí nebezpečí z prodlení, pak tato rozhodnutí musí schválit všichni členové rady.

 

f)  Závazným  rozhodnutím je myšleno každé rozhodnutí, které spolku zavazuje vůči druhé osobě – např. smlouva o poskytnutí daru nad  50 000,- Kč  nebo jiné strategické rozhodnutí spojené s partnerstvím či členstvím spolku v jiných organizacích či institucích.

 

čl. 3

Pokyny pro výkon funkce revizora

 

a)      Revizor má právo kdykoliv si vyžádat od rady všechny materiály týkající se hospodaření spolku. Revizor má právo účastnit se schůzí rady, pokud o to  radu požádá.

 

b)      Minimálně jednou do roka provádí revizor kontrolu hospodaření.

 

c)      Revizor podává zprávu o své činnosti na každé valné hromadě.

 

d)      V průběhu valné hromady kontroluje shodu jednání se stanovami a s jednacím řádem. Dojde-li k porušení jednacího řádu či stanov, prohlásí volby nebo hlasování za neplatné a nařídí jejich zopakování.

 

e)      Pokud revizor obdrží od člena spolku podnět či stížnost k prošetření je povinen jej řešit a následně autorovi poslat vyjádření.

 

f)       Revizor má právo svolat mimořádnou valnou hromadu. O svolávání mimořádné valné hromady informuje jednotlivé členy minimálně patnáct pracovních dní před dnem jejího konání. Pokud došlo ke svolání valné hromady z důvodu pochybení činnosti rady (např. pokud výkonná rada hrubě porušuje jednací řád nebo stanovy nebo neplní své povinnosti), informuje revizor členy rady o tom, že je zbavuje pravomocí souvisejících s jejich členstvím v radě a zabrání dostupnými prostředky další činnosti rady. Při svolávání a vedení valné hromady postupuje podle pravidel pro členy rady.

 

 

čl. 4

Průběh valné hromady

 

a) Valné hromady se účastní osoby, které jsou fyzickými členy spolku. Členové rady a revizor jsou zodpovědní za její dostatečnou přípravu a hladký průběh. S většinovým souhlasem  rady se valné hromady mohou účastnit i čestní členové a jiní externí zájemci, kteří mohou vystoupit se svým sdělením, ale nemají hlasovací právo.

 

b) Valnou hromadu řídí předseda spolku nebo jím určený člen rady – jednatel valné hromady. Drží se při jejím průběhu následujících bodů (pořadí jednotlivých bodů je nezávazné, osnova může být rozšířena o další body jednání):

1)      přivítání

2)      určení osob odpovědných za pořízení zápisu

3)      kontrola usnášeníschopnosti revizorem

4)      přijímání nových členů

5)      zpráva rady o činnosti a hospodaření spolku

6)      zpráva revizora o kontrole vyúčtování hospodaření

7)      schválení výsledků hospodaření

8)      vstupy externích zájemců, čestných členů

9)      vstupy a připomínky členů - všeobecně k chodu spolku, návrhy změn v jednacím řádu

10)   diskuze + schválení a provedení změn

11)   navržení programu a koncepce hospodaření pro příští rok

12)   vstupy a připomínky členů k navrhované koncepci hospodaření

13)   hlasování o přijetí či zamítnutí připomínek ke koncepci hospodaření

14)   schválení koncepce hospodaření pro příští rok

15)   zpráva revizora o průběhu valné hromady

16)   shrnutí zapisovatele, odsouhlasení zápisu a ukončení

 

c) Valná hromada spojená s volbou do orgánů přidává mezi body 8 a 9 následující body:

·        volba členů rady pro další dvouleté období

·        volba revizora pro další  dvouleté období

Po této valné hromadě se zvlášť sejdou členové stávající a nově zvolené rady stejně jako stávající a nově zvolený revizor, aby si předali funkce a informovali se důkladně o závazcích spolku.

 

d) Na valné hromadě má právo vystoupit se svou připomínkou, konstruktivní kritikou a názorem kterýkoliv člen valné hromady (čl. 4 bod b číslo 10). Slovo uděluje jednatel na základě pořadí, ve kterém se členové valné hromady o slovo přihlásili. Příspěvky by měly být věcné a svým obsahem se nemají odchylovat od náplně cílů spolku, odběhne-li řečník výrazně od tématu, bude jednatelem přerušen. Maximální délka výstupu by neměla překročit deset  minut. Chystá-li se člen spolku nebo externí zájemce přednést delší projev související s činností spolku, nahlásí tuto okolnost radě nejpozději pět  pracovních dnů před valnou hromadou včetně uvedení přibližného času projevu a  rada tento výstup zahrne do programu valné hromady jako další bod jednání. Chystá-li se externí zájemce přednést jakýkoliv projev, nahlásí tuto okolnost radě nejpozději pět  pracovních dnů před valnou hromadou včetně uvedení přibližného času projevu a  rada tento výstup zahrne do programu valné hromady jako další bod jednání .

 

d) Mimořádnou valnou hromadu svolanou revizorem vede revizor nebo jiný jím požádaný a souhlasící člen spolku.

 

e) Zápis z jednání valné hromady zveřejní rada nejpozději do týdne na internetových stránkách spolku.

 

čl. 5

Pravidla pro volby do orgánů spolku

 

1) Právnické osoby si sami určují demokratický způsob volby svých zástupců do valné hromady. Každý zvolený zástupce právnické osoby musí splňovat podmínku plnoletosti. Zástupce právnické osoby je vždy nominován pro konkrétní valnou hromadu. Právnické osoby odesílají nominační list výkonné radě nejpozději 10 dnů před konáním valné hromady. U mimořádné valné hromady přinesou zástupci nominační list osobně.

 

 

2) Do rady spolku jsou voleni kandidáti, které navrhují jednotliví členové valné hromady. Navrženým kandidátem může být kterákoliv osoba, která převyšuje věk 18 let a pracuje ve spolku, případně osoba, která je fyzickým členem spolku. Podmínkou je souhlas osoby s kandidaturou.

 

3) Volba členů rady probíhá zaškrtnutím volených kandidátů na volebním lístku, přičemž každý přítomný člen valné hromady má povinnost zaškrtnout na kandidátce přesně pět osob tak, aby to odpovídalo jeho představě o možné sestavě rady. Volební lístky, na kterých je zaškrtnuto méně nebo více kandidátů, jsou neplatné. Hlasování je anonymní, radou určená tříčlenná volební komise provede sčítání hlasů. Prvních pět osob s největším počtem získaných hlasů se stává členy rady. Pokud by ve výsledcích voleb došlo ke shodě získaných hlasů mezi pátou a šestou pozicí, rozhodne se o členovi rady veřejným hlasováním.

 

4) Volba revizora probíhá po volbě do rady. Každý přítomný člen valné hromady má povinnost zaškrtnout jednu osobu ze seznamu navrhovaných osob. Na tomto seznamu nemohou být osoby, které jsou zvoleny do rady spolku a členové, kteří se ze závažných důvodů předem veřejně zřeknou možnosti stát se revizorem. Podmínkou je souhlas osoby s kandidaturou. Osoba s nejvyšším počtem získaných hlasů se stává revizorem spolku.

 

čl. 6

Pravidla hlasování ve valné hromadě

 

Valná hromada je usnášení schopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů. V případě, že nebude přítomna nadpoloviční většina všech členů, koná se do měsíce (ne však dříve než za 7 dní) náhradní valná hromada. O termínu a místě jsou členové spolku informování podle čl. VI bodu 1 stanov. Tato valná hromada je usnášeníschopná. Počet přítomných členů je považován za stoprocentní zastoupení všech členů valné hromady.

Valná hromada obvykle schvaluje dvoutřetinovým podílem hlasů přítomných.

Přijetí nového aktivního člena nebo právnické osoby je schváleno 2/3 podílem hlasů přítomných členů valné hromady.

Přijetí čestného člena je schváleno 2/3 podílem hlasů přítomných členů valné hromady.

Změny v jednacím řádu se provádějí, pokud je odsouhlasila více než polovina všech členů valné hromady.

 

čl. 7

Pravidla hospodaření s majetkem spolku

 

Aktuální výši členských příspěvků stanoví zakládající členská schůze. Tyto příspěvky jsou placeny buď jednou  ročně nebo ve dvou pololetních splátkách. Pokud je osoba, která je členem spolku v tísňové situaci, kdy není schopna zaplatit členský příspěvek v termínu, rada může svolit k odkladu platby nebo ke splátkovému kalendáři. Tato platba musí být provedena nejpozději v nejbližším stanoveném termínu plateb členských příspěvků. Členské příspěvky se platí v termínech stanovených radou. V případě vstupu nového člena do spolku v průběhu roku zaplatí nový člen členský příspěvek nejpozději do měsíce od vstupu do spolku.

 

O změnách výše členských příspěvků pro právnické a fyzické osoby rozhoduje valná hromada na základě návrhu rady.

 

Rada využívá finanční prostředky získané z členských příspěvků k pokrytí následujících potřeb, které jsou nezbytně nutné pro chod spolku:

1)      založení účtu a poplatky spojené s vedením účtu

2)      zavedení a provoz internetových stránek

3)      neinvestiční náklady nutné pro chod spolku (při pokrytí všech ostatních bodů lze zakoupit  i software, notebook, tiskárnu)

4)      zaplacení odborné služby v podobě účetní

5)      zajištění materiálního zázemí pro činnost výkonné rady – např. cestovné na jednání s ostatními organizacemi a institucemi, poplatky za připojení na internet, telekomunikační poplatky,                                                                                                                                  

6)      materiální zabezpečení spojené s konáním valné hromady

K jednorázovému využití prostředků pro jiné účely v době mezi konáním valné hromady musí získat rada ověřitelný souhlas ¾  členů poslední valné hromady.

Finance na zajištění dalších aktivit spolku vyplývajících ze stanov vyhledává a získává rada prostřednictvím zdrojů uvedených ve stanovách (čl. X 1))

 

Pokud se podaří získat finanční obnos využitelný pro více oblastí činnosti,  postupuje rada při rozhodování o rozdělení finanční podpory podle následujících priorit:

1)      propracovanost a věrohodnost navrhovaného projektu

2)      zajištění rovnoměrnosti při přidělování prostředků jednotlivým skupinám zainteresovaných ve spolku

3)      spolehlivost při vyúčtování minulých projektů

4)      prokazatelná iniciativa ve shánění finančních prostředků z jiných zdrojů – doložitelné úsilí o kofinancování projektu

 

čl. 8

Odchod a odvolání z činnosti ve spolku a jeho orgánech

 

a) Členové rady a revizor jsou vždy voleni na dva roky, poté svoji funkci ukončují.

Členové rady i revizor mohou být voleni do dalších volebních období neomezeně.

b) Člen rady či revizor, který se již necítí schopen v plném rozsahu vykonávat funkci, může z funkce odstoupit. O tomto odstoupení písemně informuje radu. Ta zajistí, aby na jeho místo nastoupil kandidát, který v posledních volbách obsadil šesté nebo v případě revizora druhé místo. Pokud tato situace nastane znovu, pak na místo odstupujícího nastoupí kandidát , jenž ve volbách obsadil místo sedmé, osmé,…  nebo v případě revizora  třetí, čtvrté… Než je však odstupující plně nahrazen, přecházejí pravomoci na ostatní členy rady, kteří si je mezi sebou rozdělí. V případě revizora pověří rada výkonem funkce některého za členů spolku a výkon funkce musí být schválen nadpoloviční většinou rady.

Pokud se takovýmto způsobem změní větší část (tzn. 3 z 5 členů) rady, pak rada svolá v nejbližší možné době valnou hromadu a na ní požádá o vyslovení důvěry.

 

c) Členové spolku ukončují svou účast ve spolku na základě vlastní žádosti, na základě zániku právnické či úmrtí fyzické osoby nebo na základě vyloučení  radou.

 

d) Rada vyloučí členy ze spolku, pokud člen opakovaně neplní své povinnosti ( např. neúčastní se valné hromady, neplatí členské příspěvky ani po upomenutí), pokud úmyslně naložil s prostředky spolku nehospodárně za účelem získání osobních výhod, pokud  poškodil jméno spolku či jiným závažným způsobem jednal v rozporu se stanovami a jednacím řádem. Každému vyloučení předchází dopis se zdůvodněním návrhu na vyloučení s upřesněním podmínek pro možnost  poskytnout radě náležité vysvětlení a napravit zjištěné nedostatky.

Při nesouhlasu s vyloučením se člen může do čtrnácti dnů ode dne doručení písemného oznámení o vyloučení odvolat k revizorovi. Revizor  po přezkoumání podmínek vyloučení toto vyloučení vyvrátí nebo potvrdí, což členovi písemně oznámí. Pokud by mohlo dojít k pochybení ve smyslu zaujatosti revizora, přenechá případ k posouzení do valné hromady. Do doby konání následující valné hromady nejsou tomuto členovi poskytovány výhody související s členstvím ve spolku. Rozhodnutím valné hromady je člen vyloučen bez možnosti dalšího odvolání.