Stanovy a jednací řád

STANOVY

Dalov pro život, zapsaný spolek

 

čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter spolku

 

1.    Název zapsaného spolku je: Dalov pro život, zapsaný spolek (dále jen spolek),

2.    Sídlem spolku je: Dalov 33, 785 01 Šternberk 1.

3.    Spolek působí na celém území České republiky. Spolek se nečlení na organizační jednotky - celý spolek je místně příslušnou organizační jednotkou.

4.    Charakter spolku:

·        Spolek vykonává aktivity v oblasti kultury, umění, zájmové umělecké činnosti, osvěty a výchovy, vzdělávací a poradenské činnosti, sportu a aktivní rekreace ve smyslu občanské společnosti a rozvoje občanské společnosti.

·        Spolek je zapsaný spolek založený podle zákona č. 89/2012 Sb., v němž se sdružují zastánci a ochránci životního prostředí a krajinného rázu, k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany krajiny, ochrany památek a kulturních hodnot.

·        Spolek se bude spoluúčastnit zpracovávání územních plánů a stavebních řízení dle zákona .

5.      Logo spolku graficky ztvárňuje poslání spolku. Jeho vyobrazení je součástí přílohy, která tvoří 

nedílnou součást těchto stanov.

 

čl. II

Cíle činnosti

 

Cíle spolku jsou

·        organizace kulturního života v obci a širším regionu

·        pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí

·        vzdělávací činnost

·        poradenství v oblasti kultury a vzdělávání

·        podpora spolkové činnosti v obci, obnovení a udržení lokálních tradic

·        ochrana přírody a krajiny, ochrana krajinného rázu, ochrana kulturní krajiny a ekologie. V oblasti ochrany přírody, krajiny a krajinného rázu spolek může vstupovat do správních řízení, jež se mohou dotýkat ochrany přírody a krajiny (viz § 70 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění).

·        ochrana životního prostředí a vod, a to také v rámci správních řízení vedených podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění.

·        ochrana veřejného zdraví, zón klidu a míst k aktivní rekreaci, turistice, cykloturistice

·        tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, včetně pěší a cyklistické

·        ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny

·        ochrana zeleně a obhospodařovaných ploch v obci a širším regionu, ochrana chráněných druhů rostlin a živočichů

·        ochrana zvěře a živočichů v oblasti obce a širšího regionu

 

čl. III

Náplň a formy činnosti

 

1.    Náplň a formy činnosti spolku jsou především :

                        a)            v oblasti kultury, vzdělávání, osvěty a sportu

                        b)           v oblasti ochrany životního prostředí

                                   

 

  ad a) Hlavní formou dosahování cílů spolku v oblasti kultury, vzdělávání, osvěty a sportu  je zejména:

·        pořádání kulturních akcí (např. koncerty, workshopy, výstavy, setkání, ochotnická představení, besídky, festivaly, udržování venkovských tradic apod.)

·        organizace vzdělávacích a osvětových programů

·        pořádání plesů, zábav a tematických odpolední k různým příležitostem

·        pořádání sportovních akcí

·        zajišťování volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie občanů obce i širšího regionu

·        setkávání občanů s občany jiných států

·        prohlubovaní občanské společnosti a vědomí souvislostí poskytováním historických, právních a kulturně-osvětových informací, také formou distribuce tištěných materiálů

·        spolupráce s jinými občanskými spolky a jinými právními subjekty, které vykonávají kulturní, osvětovou a vzdělávací činnost

 

ad b) Hlavní formou dosahování cílů spolku v oblasti ochrany životního prostředí je provozování obecně prospěšných činností, zejména:

·        praktická činnost členů, podávání podnětů, připomínek a stanovisek ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí, stavebními úřady, obecními úřady a dalšími orgány státní správy

·        kooperace s jinými spolky, která mají za svůj cíl ochranu krajiny, krajinného rázu a životního prostředí

·        poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství občanům, odborným organizacím a právnickým osobám

·        soustřeďování a poskytování informací, dokumentace a vyhodnocování okolností, důležitých pro činnost spolku, a to uvnitř spolku i vně spolku

·        organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli spolku

·        účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány

·        osvětová  a vzdělávací činnost v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí

 

2. Další formy a konkretizaci činnosti může stanovit valná hromada v souladu s čl. II.

 

čl. IV

Členství ve spolku

 

 1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let, nebo osoba právnická.
 2. Existují dva typy členství – aktivní a čestné.
 3. Aktivní členství fyzických osob vzniká na základě schválení písemné přihlášky radou spolku. Pro přijetí člena je potřeba souhlas čtyř z pěti členů rady stávajícího spolku. Aktivní členství právnických osob vzniká na základě schválení písemné přihlášky valnou hromadou spolku. Pro přijetí je potřeba souhlas dvou třetin členů spolku. Čestné členství je určeno fyzickým osobám a vzniká na základě návrhu aktivního člena spolku v okamžiku jeho schválení valnou hromadou. Pro přijetí je potřeba souhlas dvou třetin členů spolku .
 4. Členství zaniká:
  • doručením písemného oznámení člena o vystoupení radě spolku
  • rozhodnutím valné hromady o vyloučení
  • nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech
  • úmrtím člena, zánikem právnické osoby nebo zánikem spolku
  • jednáním člena v rozporu se stanovami spolku  a poškozováním dobrého jména spolku ; v takovém případě o vyloučení člena rozhodne rada
 5. Aktivní člen má právo:

·        účastnit se činnosti spolku  a jeho orgánů a být o této činnosti informován

·        předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku

·        podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku

·        účastnit se valné hromady, volit orgány spolku  a být do nich volen

 1. Aktivní člen má povinnost:

·        dodržovat tyto stanovy a řídit se jednacím řádem spolku

·        svou činností a jednáním aktivně naplňovat cíle spolku  a dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku

·        účastnit se zasedání valné hromady

·        řídit se usneseními valné hromady, revizora a jejich operativními rozhodnutími

·        ve stanovené výši a stanoveném termínu platit členské příspěvky

 1. Při porušení povinností a závažném poškozování dobrého jména spolku  postupuje výkonná rada podle jednacího řádu s těmito možnými výsledky:

·        písemné napomenutí člena spolku ; při opakovaném napomenutí bude člen vyloučen

·        vyloučení ze spolku

 1. Čestný člen má právo:

·        být na základě vlastní žádosti informován o činnosti spolku

·        být přítomen na zasedání valné hromady a ovlivňovat rozhodování aktivních členů svými připomínkami

·        přispívat na činnosti spojené s provozem spolku  a jeho akcemi finančně i materiálně dle vlastního uvážení

·        účastnit se akcí organizovaných spolkem za předpokladu vlastního hrazení nákladů s jeho účastí spojených (pokud výkonná rada nerozhodne jinak)

·        účastnit se akcí organizovaných spolkem za předpokladu vlastního hrazení nákladů s jeho účastí spojených (pokud výkonná rada nerozhodne jinak)

 1. Dokladem členství je potvrzení vydané radou spolku a signované předsedou spolku.

 

čl. V

Orgány spolku

            Orgány spolku jsou:

·       rada a předseda spolku

·       valná hromada

·       revizor spolku

 

čl. VI

Valná hromada

 

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku ; schází se nejméně jednou ročně. Skládá se ze všech aktivních členů spolku  – z fyzických osob a ze zástupců právnických osob. Každá právnická osoba deleguje do valné hromady jednoho zástupce. Členové valné hromady budou o schůzi informováni nejpozději 15 dní před konání schůze, a to prostřednictvím webových stránek.
 2. Valnou hromadu svolává rada spolku . Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku . Zasedání valné hromady se řídí jednacím řádem. Nesejde-li se usnášeníschopná valná hromada, svolá rada spolku  nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 7 dnů) náhradní valnou hromadu. Tato schůze je usnášeníschopná bez ohledu na přítomný počet členů. Valná hromada přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. 
 3. Valnou hromadu svolá rada spolku  také,  požádá-li o to písemně1/3členů spolku  a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta delší.
 4. Valná hromada:
  • schvaluje stanovy spolku  a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku ; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů spolku .
  • valná hromada volí radu spolku  a revizora
  • schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu
  • přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena
  • určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období
  • stanovuje výši členských příspěvků
 5. Zástupce právnické osoby a každá fyzická osoba má jeden hlas. Všechny hlasy členů jsou si rovné, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 

čl. VII

Rada a předseda spolku, jednání jménem spolku

 

 1. Rada spolku  je pětičlenná a jejím funkčním obdobím jsou dva roky. Ze svého středu volí předsedu spolku , pokud není zvolen i přímo členskou schůzí. Činnost rady spolku  řídí předseda spolku , jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.
 2. Rada spolku  řídí spolku  v období mezi členskými schůzemi. Schůze rady spolku  je volně přístupná členům spolku . Rada spolku :
  • na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku
  • připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov a návrh cílů další činnosti
  • rozhoduje o vyloučení člena ze spolku
  • koordinuje činnost spolku
  • pověřuje revizora kontrolou chodu a hospodaření spolku
  • hlasuje o vyloučení člena, který jedná v rozporu se stanovami spolku  a poškozuje jeho dobré jméno
  • rozhoduje o použití finančních prostředků na účtu spolku
 3. Předseda spolku  je statutárním orgánem spolku . Jménem spolku  mohou jednat také předsedou pověření členové spolku .Tyto osoby jednají jménem spolku  samostatně.
 4. Předseda spolku  dále

·        činí jménem spolku  právní úkony

·        řídí grantovou a PR činnost

·        připravuje podklady pro jednání rady

 

čl. VIII

Revizor spolku

 

               Revizor spolku :

·       kontroluje činnost spolku , především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí valné hromady; jeho funkčním obdobím jsou dva roky

·       připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy; tyto předkládá valné hromadě

·       přijímá odvolání v případě vyloučení člena a provádí přezkoumání okolností

·       kontroluje schopnost usnášení při valné hromadě

·       má právo při zjištění pochybení, která ohrožují chod spolku , svolat valnou hromadu

 

čl.IX

Jednací řád

 

 1. Spolek se vedle stanov řídí jednacím řádem obsahujícím pravidla a pokyny pro jednání všech jeho orgánů.
 2. Jednací řád schvaluje valná hromada.
 3. Návrh na změnu jednacího řádu může podat kterýkoliv aktivní člen spolku, a to nejpozději do 5 dnů před zasedáním valné hromady.
 4. Výkonná rada připraví podle jeho návrhů úpravu jednacího řádu do nejbližšího zasedání valné hromady.
 5. Jednací řád je vnitřní řád spolku, který vzniká na základě návrhu přípravného výboru jeho projednáním při první valné hromadě spolku.

 

čl. X

Zásady hospodaření

 

 1. Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit členské příspěvky, dary, dotace, účelové sbírky a granty a budou používány na činnost spolku. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli spolku (publikování, výnos z kulturních akcí a výtěžek z aktivit, které jsou v souladu s náplní a formami spolku). Jakékoliv činnosti uvedené v této větě mají charakter pouze vedlejší činnosti.
 2. Majetek, který získá spolek jako celek, je vlastnictvím spolek. Tímto majetkem mohou disponovat orgány spolku podle pravidel stanovených jednacím řádem.
 3. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s jinou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
 4. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku, a to zejména na zajištění:
  • administrativně – správní činnosti
  • služeb a prací, které jsou nutné pro činnost spolku, včetně zajištění vnitřní komunikace mezi jeho členy
  • podpoře provozu a aktivit spolku

 

 

 čl. XI

Okolnosti zániku spolku

 

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí valné hromady neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.